دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمود   البرزی

پست الکترونیکی : m.alborzi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : کامپیوتر

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرگروه مدیریت صنعتی، م تکنولوژی،م فناوری و اطلاعات( ار. د)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 138/11/01

محمود البرزی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^